Bærekraftens integrasjon i Ikea

Bærekraftig utvikling

Bærekraftig utvikling, blir definert av Kåre Olerud og Andreas Tjernshaugen (2020) på SNL sine nettsider som “en utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov”. Dette vil si at dersom en virksomhet ønsker vekst, vil en forutsetning for at dette gjennomføres på en bærekraftig måte at den ikke ødelegger ressurser for tredjeparter. I dette blogginnlegget vil jeg ta for meg hvordan Ikea integrerer bærekraft i sin forretningsmodell, samt hvorvidt deres tiltak er viktige, og ikke er forsøk på grønnvasking av deres markedsføring.

Grønnvasking: Hvordan virksomheter utnytter klimakrisen til sin egen vinning

Grønnvasking er et uttrykk som i den siste tiden har blitt brukt om virksomheter som forsøker å oppfattes som bærekraftige, uten å gjøre betydelige endringer for klimaet. Spesielt brukes dette om virksomheter i klesindustrien (Hvitmyhr 2020), da klær som på mange måter er lite bærekraftig produsert, blir kommunisert som bærekraftige. Grønnvasking skjer derimot i andre bransjer, og her vil det være interessant å se hvordan Ikea, som en stor aktør innen flere ulike kategorier, drives bærekraftig eller ikke. Grønnvaskingsplakaten, som var opprettet i den hensikt at den skulle forhindra grønnvasking definerer “grønnvaskere” som virksomheter som “snakker høyt om bærekraft uten å bidra med noe som gjør verden bedre” (Gronnvasking.no 2021). Dette vil jeg ta utgangspunkt i når jeg ser nærmere på hvorvidt dette er tilfellet i Ikea.

Ikea sine klimatiltak

Ikea kommuniserer bærekraftsmål for 2030 som blant annet dreier seg om å være 100% sirkulære innen den tid. Dette følger Ikea opp med å tilby en ordning der de kjøper gamle Ikeamøbler fra deres kunder. Dette vil si at Ikea følger opp deres kommunikasjon om å bli mer sirkulære gjennom å kjøpe tilbake møbler for å drive gjenbruk av disse. Dette vil si at på dette punktet driver ikke Ikea med grønnvasking, da de følger opp deres grønne markedskommunikasjon med faktiske tiltak. Gjennom å kjøpe opp gamle møbler, og bruke disse i produksjon av nyere møbler vil trolig kreve at bærekraft er en integrert del av Ikea sin forsyningskjede. Ikea er også kjente for å stille krav til sine leverandører, noe som trolig vil bety at bærekraft er godt integrert i deres forsyningskjede.

Oppfølging av bærekraftstiltak

Dette innlegget baserer seg på spekulasjoner om fremtiden, da Ikea selv ikke erkjenner at de har en full integrasjon av bærekraft. Drøftingen baserer seg på hvorvidt Ikea driver med grønnvasking eller ikke, når de kommuniserer deres bærekraftsmål for 2030. Da de har gjennomført faktiske endringer for å følge opp dette. For å konkludere tyder det på at Ikea ikke driver grønnvasking, men forsøker å gjøre faktiske endringer mot å bli bærekraftige. Det vil derimot være spennende å se videre hvordan dette blir fulgt opp, i årene mot 2030, for å kunne si noe om hvor godt disse målene er integrert i Ikea sin forretningsmodell.

Referanser

Grønnvasking.no. 2021. Lesedato 17. februar 2021: https://gronnvasking.no/no/hjem/

Hvitmyhr, Bastian L. 2020. “MENER STORE KLESKJEDER DRIVER MED GRØNNVASKING”. VG, 22. juni. Lesedato 17. februar 2021: https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/QoQxaP/mener-store-kleskjeder-driver-med-groennvasking

Ikea.no. 2021. Lesedato 17. februar 2021: https://www.ikea.com/no/no/

Olerud, Kåre og Andreas Tjernshaugen. 2020. “Bærekraftig utvikling” Store Norske Leksikon. Lesedato 17. februar 2021: https://snl.no/b%C3%A6rekraftig_utvikling

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *